Adatvédelmi szabályzat


Jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban „szabályzat”) az Arioso Budapest Kft. (székhely: 1075 Budapest Király utca 9.; cégjegyzékszám: 01-09-708823; adószám: 12897032-2-42; a továbbiakban „szolgáltató/adatkezelő”) által üzemeltetett www.arioso.hu honlap (a továbbiakban „honlap”) használatával, az azon nyújtott szolgáltatások igénybevételével, valamint a szolgáltató hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelést és -feldolgozást szabályozza.

A jelen szabályzat érvényes a honlapra látogatókra, a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevevőire, valamint a szolgáltató hírlevélére feliratozókra (a továbbiakban együtt „felhasználó/Ön/érintett/látogató”); személyes adataikat a szabályzat alapján kezelik és dolgozzák fel.


1. A személyes adatkezelés alapelvei

A. Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha (i) ahhoz Ön – az érintett – hozzájárul vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

B. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

C. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

16 éven aluli személyek nem iratkozhatnak fel a szolgáltató hírlevelére, továbbá a promócióiban való részvételhez és más adatkezeléssel járó, a szolgáltatóhoz köthető tevékenységben sem vehetnek részt. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni a szolgáltatót, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és kérvényezni az adatai törlését. Ha a szolgáltató tudomására jut az a tény, hogy a törvényes képviselő nem járult hozzá az adatok kezeléséhez, akkor a szolgáltató maga is törölheti az adatokat.

D. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

E. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

F. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

G. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

H. Az érintett írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (szolgáltató) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

I. A szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, az adatkezelés időtartamát. Az érintett kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

J. Az érintett írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben még nem nyújtott be azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


2. A honlap használata

A honlap használhatóságának megkönnyítése érdekében cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek honlapunk használatához szükségesek, és amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén tárol. Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy több információt szerezzünk honlapunk használatáról, ezzel megkönnyítsük az azon való tájékozódást és a honlapunk használatának elemzését. A cookie-k segítségével tudjuk meg például, hogy honlapunk egy adott oldalát megnézte-e már valaki. A cookie-k informálhatnak minket arról is, meglátogatta-e már Ön előzetesen a honlapunkat vagy először teszi-e ezt. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot, nem gyűjtenek személyhez köthető információkat. Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt.

Ez a honlap a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics is cookie-kat használ. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a honlap használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja. A Google Analytics által használt cookie-król itt találhat bővebb információkat: https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html.

A Google ezen információkat honlapunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a honlapon tapasztalható aktivitásokról, továbbá a honlap és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetői számára. A Google ezeket az adatokat a törvény által meghatározott esetekben továbbíthatja harmadik fél részére vagy abban az esetben, ha az adatok feldolgozását a Google megbízásából harmadik fél végzi. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja honlapunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Honlapunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

A következő linken található böngésző-plugin (beépülő modul) letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a honlap használata során létrehozott cookie-khoz és adatokhoz (ideértve az Ön IP címét is) a Google hozzáférhessen, illetve ezeket feldolgozhassa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az érintett személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak honlapról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra (amilyen például a Facebook vagy a Twitter), kizárólag az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. A szolgáltató garantálja, hogy nem értékesít és nem ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben vagy végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

A honlapra látogató kifejezett hozzájárulását adja a szolgáltató részére az adatainak a kezeléséhez és a cookie-k használatához.

Személyes adatkezelési összefoglaló

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelés célja: a látogatók azonosítása, megkülönböztetése, a látogató aktuális munkamenetének azonosítása, valamint a látogatás során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, az azon való tájékozódás megkönnyítése, továbbá lehetővé tenni a weboldal használatának elemzését.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap / adott látogatás tartama.

Adatkezelő: Arioso Budapest Kft.

A látogató jogosult törölni a cookie-kat a saját számítógépéről, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás böngészőnként eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezésnél van lehetőség.


3. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § (1) bek. a) pontja értelmében az érintett (felhasználó) a honlapon történő regisztrációval vagy rendelés feladásával önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak a kezeléséhez és feldolgozásához.

Az adatkezelés célja a honlapon elérhető webshop üzemeltetése és az ott nyújtott szolgáltatások, mint például virág és egyéb termékek rendelésével és kiszállításával kapcsolatos feladatok teljesítése. A szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással – elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

A felhasználó tudatában van az adatvédelmi törvény 14–15. §-ában foglalt jogainak, így annak is, hogy az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a szolgáltató elérhetőségein. A tájékoztatás megtagadása esetén a szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „hatóság”) fordulás lehetőségéről. Ezenkívül a felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a felhasználó a tiltakozása alapján a szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglalt feltételek szerint.

A jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szolgáltató mint adatkezelő felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv.-ben és egyéb vonatkozó jogszabályokban rögzített, rájuk vonatkozó kötelezettségek a maradéktalan teljesítésére.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a megrendelés teljesítése előtt következik be a személyes adatainak zárolása vagy törlése, a megrendelés nem teljesíthető a felhasználó részére.

A szolgáltató vállalja, hogy a honlap használata és a megrendelések teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli és azokat nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére, továbbá az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató az írásbeli tájékoztatási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban nem adja meg a tájékoztatást a felhasználó részére, valamint ha a személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 napon belül nem kerül sor, továbbá amennyiben a szolgáltató a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti és 30 napon belül írásban nem közli az elutasítás indokait, a felhasználó jogosult jogorvoslattal élni.

Továbbá amennyiben a felhasználó nem ért egyet a szolgáltató kérelem tárgyában meghozott döntésével, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatkezelési összefoglaló

Az adatkezelés célja: a www.arioso.hu honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, a honlap használata.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.

Adatkezelő: Arioso Budapest Kft.

Adatfeldolgozó: Arioso Budapest Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85626/2015


4. A szolgáltató hírlevele

A honlapra látogatóknak, valamint a szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni a szolgáltató hírlevelére.

Amennyiben a látogató a www.arioso.hu/newsletter oldalon regisztrál, valamint az érintett a regisztrációkor vagy rendelés leadásakor bejelöli, hogy a jövőben hírlevelet szeretne kapni, akkor a szolgáltató a későbbiekben marketingcélból hírlevelet küldhet a számára. Az érintett a hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a www.arioso.hu/ oldalon a hírlevélben szereplő link használatával vagy a szolgáltató címére küldött levélben.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az érintett a megfelelő technikai műveletek (pl. regisztráció, hírlevélre való feliratkozást jelző doboz bejelölése) kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató mint adatkezelő a hírlevélre való regisztráció során megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.

A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett hírlevél-szolgáltatásról történő leiratkozásáig tart.

A felhasználó tudatában van az adatvédelmi törvény 14–15. §-ában foglalt jogainak, így annak is, hogy az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását a szolgáltató elérhetőségein. A tájékoztatás megtagadása esetén a szolgáltató írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „hatóság”) fordulás lehetőségéről. Ezenkívül a felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a felhasználó a tiltakozása alapján a szolgáltató által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat az Infotv.-ben foglaltak feltételek szerint.

Személyes adatkezelési összefoglaló

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás a szolgáltatóval kapcsolatos akciókról és promóciókról.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: nem, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési idő, lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám) telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig / hírlevélről történő leiratkozásáig.

Adatkezelő: Arioso Budapest Kft.

Adatfeldolgozó: Arioso Budapest Kft.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85626/2015